Klauzula informacyjna

(informacja dot. przetwarzania danych osobowych)

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Medyczne Centrum Nałęczów Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-950), ul. Jaczewskiego 2.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

tel.: 81 718 44 79, +48 607 685 160, faks: 81 718 45 35,
www.chirurgia.plastyczna.eu/kontakt.html lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

ADO wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem www.chirurgia.plastyczna.eu/kontakt.html lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Jako podmiot leczniczy, przetwarzamy dane osobowe w celu:
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzeniem MZ);
  • ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię) jak również w naszych placówkach, na stanowiskach recepcji/rejestracji czy w gabinecie lekarskim (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ);
  • realizacji Twoich praw, jako naszego pacjenta np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia oraz dostępu do Twojej dokumentacji medycznej (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ);
  • kontaktu z Tobą, pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. odpowiedzieć na pytania, ustalić/przypomnieć/potwierdzić termin i godzinę konsultacji lekarskiej/zabiegu bądź powiadomić o odwołaniu, czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes ADO).

 

Jako przedsiębiorca, przetwarzamy dane osobowe w celu:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych, np. wystawiamy faktury za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
  • realizacji naszego prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz ochrony przed roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes ADO),

a także w celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie wskazanych powyżej oraz innych przepisów obowiązującego prawa w okresie realizacji celów przetwarzania.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji świadczenia usług medycznych, organy kontrolne i nadzorcze oraz osoby upoważnione przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00), a także prawo do przenoszenia danych (RODO, ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m. in. konieczności realizacji celów przetwarzania).

DODATKOWE INFORMACJE

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.
Dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich.

PEŁNE NAZWY AKTÓW PRAWNYCH UŻYTYCH POWYŻEJ

  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Chirurgia plastyczna  •  Chirurgia naczyniowa  •  Ortopedia  •  Medycyna estetyczna  •  Chirurgia szczękowo-twarzowa  •  USG Doppler
Start  •  Aktualności  •  Kontakt  •  Dojazd  •  Lekarze, personel  •  Zabiegi  •  Cennik  •  Galeria  •  Nowości, promocje